Statutenwijziging.

Het bestuur van de vereniging legt op deze digitale ALV een wijzigingsvoorstel van de statuten voor aan de leden. Bij deze een korte uitleg over de redenen van de wijziging en een korte samenvatting van hetgeen gewijzigd zal worden.

Een eerste reden tot wijziging zijn de activiteiten die door een aantal leden zijn opgestart in het kader van coastal rowing. Om in verenigingsverband aan roeiwedstrijden deel te kunnen nemen is een lidmaatschap van de KNRB (de roeibond) verplicht. Als vereniging zijn we om vergelijkbare reden reeds lid van het watersportverbond om deel te kunnen nemen aan zeilwedstrijden. De KNRB stelt als voorwaarde voor lidmaatschap eisen aan de statuten van aangesloten verenigingen. Deze eisen spitsen zich met name toe op het naleven van wedstrijd- en dopingreglementen.

De exacte wijzigingen die voortvloeien uit de eisen van de KNRB zijn in het wijzigingsvoorstel in geel weergegeven.

Een tweede reden tot wijziging is het in werking treden van de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). In deze wet wordt aangegeven wat de rechten en plichten zijn van bestuursleden en hoe belangenverstrengeling voorkomen dient te worden.  In veel gevallen gaat het om het maken en implementeren van concrete afspraken die niet in de statuten vastgelegd hoeven te worden.

Met betrekking tot de statuten verplicht de WBTR organisaties wel een ontstentenis- en beletregeling in de statuten op te nemen. Van ontstentenis is sprake als een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn. Met belet wordt gedoeld op de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of niet mag uitoefenen. Zo'n regeling is bedoeld om de activiteiten van de organisaties door te laten gaan bij afwezigheid van één of meer  bestuursleden. Gebruikelijk is dat de overige bestuurders (tijdelijk) bij afwezigheid van een of meer bestuurders met het besturen belast zijn. In de situatie dat er nog maar 1 bestuurder over is of alle bestuurders weg zijn, dan is de opdracht aan de Algemene Vergadering om een persoon aan te wijzen die de organisatie bestuurt. 

De exacte wijziging die voortvloeit uit de WBTR zijn in het wijzigingsvoorstel in groen weergegeven.

Download hier het complete document  met daarin de voorgestelde wijzigingen

Klik hier om naar het stemformulier te gaan