Begroting

De begroting voor 2022 laat zich in het kort als volgt samenvatten:

De verwachting is dat de inkomsten van de vereniging zullen stijgen met ca. 24k . Deze stijging wordt veroorzaakt door:

  • Een groeiend ledenaantal (van 419 naar 472 dit jaar)
  • Omzet uit nieuwe activiteiten (coastal rowing)
  • Een verhoging van contributie en liggeld met c.a. 5%

Het bestuur merkt al een aantal jaren dat het moeilijk is om voldoende gelden te reserveren voor investeringen in materieel (aanschaf bootjes, Optimisten, RS Feva’s) en het meerjarig onderhoud van de haven en het clubhuis. Daar komt nu het voornemen van Amsterdam bij om al het verkeer, dus ook het waterverkeer, voor 2030 emissieloos te maken. Hierdoor ontkomen we naar alle waarschijnlijkheid niet aan significante investeringen in een krachtigere stroomvoorziening en laadinfrastructuur. Om deze redenen denkt het bestuur dat een verhoging van contributie en liggeld onontkoombaar is.

Aan de kostenkant verwachten we een lichte stijging van de kosten.  De kostenstijgingen zien we o.a. terug in

  • Gestegen energiekosten
  • Kosten voor onderhoud aan haven en clubgebouw
  • Gestegen afschrijvingen door nieuwe investeringen in materiaal en stalling.

De kosten voor investeringen in materiaal hebben voornamelijk betrekking op de aanschaf van materiaal t.b.v. coastal rowing. Uitgangspunt bij deze investeringen is dat de kosten gedekt worden door de leden die deelnemen aan de coastal rowing activiteiten. Op korte termijn ontstaat hier wel een financieringsbehoefte welke deels uit de middelen van de vereniging en deels door een lening van deelnemende leden opgebracht zal worden. 

Momenteel beschikt de vereniging over voldoende liquide middelen waarmee we deze investeringen denken te kunnen financieren. Teneinde de liquiditeit verder te versterken stelt het bestuur voor de pasjesborg tegelijkertijd met de ligplaatsborg te retourneren bij opzegging van de ligplaats.  Voor nieuwe ligplaatshouders zal de borg derhalve verhoogd worden naar 300 Euro.

Per saldo eindigt de begroting met een overschot hetgeen toegevoegd zal worden aan de algemene reserves.

De details zijn in de begroting met daarbij de toelichting door de penningmeester terug te vinden.

Klik hier om naar het stemformulier te gaan